10 sonuçtan 1 ila 10 arası gösteriliyor.

Konu: Sözleşmeli personel çalıştırılmasına İlişkin esaslar

 1. #1

  Sözleşmeli personel çalıştırılmasına İlişkin esaslar

  MADDE 8- (Değişik: 3.2.1982 tarih ve 8/4250sayılı B.K.K., R.G. 17.2.1982-17608)

  Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

  ________________________________________________________________________________ _____
  tam zamanlı belediyelerede çalışan teknik elemanlar eğer "ilçce ve bucak belediyelerinde" çalışıyorlarsa
  kazanç getirici başka işlerde de çalışabilirler deniliyor. buna emsal teşkil edecek böyle bir uygulamdan haberdar olan var mı ?
  kısaca bir mimar ilçe belediyesinde hem çalışıp hem de büro tescil belgesi alıp projecilik yapabilir mi?

 2. #2
  polathattat
  Aynı Konuyu bende merak ediyorum. Geçic ek madde izin veriyor gib görünüyor. ek getirici iş yapabliri açmamış ama kıstlamaışta yani proje bürosu açıp proje imzalanabilir gibi düşünüyorum ama uygulamada bu nasıldro birlmiyorumç malum özellikle küçük ilçelerde hem sözleşmeli mühendis ücretleri düşük hemde projecilik potansiyeli. benim bulunduğum ilçe 2500 nufuslu ayda 1 proje yagelir ya gelmez te başına büro yada sözleşme karşılığı maaşlada bişi değil.

 3. #3
  polathattat

  http://forum.arkitera.com/showthread.php/25000-S%C3%B6zle%C5%9Fmeli-personel-%C3%A7al

  Sözleşmeli personel çalıştırılmasına İlişkin esaslar  Tam zamanlı belediyelerede çalışan teknik elemanlar eğer "ilçe ve bucak belediyelerinde" çalışıyorlarsa
  kazanç getirici başka işlerde de çalışabilirler deniliyor. buna emsal teşkil edecek böyle bir uygulamdan haberdar olan var mı ?
  kısaca bir mimar ilçe belediyesinde hem çalışıp hem de büro tescil belgesi alıp projecilik yapabilir mi?

  LAKİN

  MADDE 8- (Değişik: 3.2.1982 tarih ve 8/4250sayılı B.K.K., R.G. 17.2.1982-17608)

  Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

 4. #4
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Serbest Mimarlık HizmetleriniUygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nin 7 maddesinin ilgili bölümü durumu açıklığa kavuşturuyor.

  j)(Değişik - R.G.: 26.06.2010 - 27623 / m.1) “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”

  Büro tescili almak isteyen kişilerin görevlerinden ayrılarak büro tescil belgesi alması çok kolay neredeyse 5 günlük bir iştir.

 5. #5
  polathattat
  Sayın merihfeza görevden ayrılmak istemiyorum meselede bu zaten. proje bürosu açsam ayda 1 proje ya gelir ya gelmez . bedediyeden alınan maaşta assgari ücret seviyesinde bu durumda iki iş yapmak zorundayım. iş tesşil belgesine kalsa ve görevde olmasam zaten alırım o sorun değil. başka bilgisi olan var mı ?

 6. #6
  zamanında bu konuyla çok araştırma yaptım. ve sonunda herşeyi çok açık bir şekilde 5393 sayılı belediye kanununda buldum

  belediyenin 5393 sayılı kanun 49. maddesi geregince sözleşmeli personel alımına ilişkin esaslar kısmında açıklanmıştır.


  Name: genel taplo.png
Views: 2545
Size: 149,6 KBName: kısmı zamanlı ve tam zamanlı farkı.png
Views: 2640
Size: 429,6 KB 7. #7
  sözün özü eğer mimar, avukat, inşaat ve harita mühendisi yada veterinerseniz kısmı zamanlı belediyede çalışarak aynı zamanda büronuz da da çalışabilirsiniz.

  fakat burda dikkat etmeniz gereken bir husus daha var sadece size imzalatılacak sözleşmenin "ek 2" yada "ek 3" no'lu sözleşmelerden biri olmasına dikkat edin.

  mimarlar için iş burda bitmez;çünkü mimarlar odası projecilik yapmanıza izin vermiyor. ama büronuza karışamaz. ihalelere girebilirsiniz. fakat projecilik yapmaya başlayınca sorun ortaya çıkıyor. daha doğrusu etik olarak karşılanmıyor. belediyede kendi projenizi kendiniz onaylayacaksınız, rant meselesi.


  sözün özü yeni bir mimarsanız size ekmek gelmsin diye herşey yapılıyor. büronuzu açsanız iş gelmeyecek belki bir yıl boyunca, bunu onlarda biliyor.ya gelip eski kurt dediklerimizin yanında günde ortalama 12 saat çalışıp 1000-1500 tl alacaksınız yada belediyelerde genç yaşınızda edindiğiniz bir kaç bilgiyi de körelteceksiniz.

  çoğu ihalelerde yeni mezunları elemek için jurilerde yer alan babacan (eski kurt) mimarlar ihalenin o takımın arasında kalması için 5 yıl şartı koyar.
  hatta daha önce o konuda bir proje çizmiş olma koşulunu bile koyarlar.

  gerçekten yeni mezunsanız size tavsiyem herşeyi gizli yapın. başka çareniz yok. kısmı zamanlı bir ilçe belediyesinde işe başlayın. haftanın 2 günü orda takılın geri kalanını ilde büronuzda zamanınızı geçirin. iş belki gelir yada siz işe gideceksiniz. arada 3 boyut işleri de gelir. yavaş yavaş ......

 8. #8
  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE
  ►TAM ZAMANLI◄
  OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

  .............................................................. adına hareket eden .................................................... ile ............................................. Belediyesinde/İl Özel İdaresinde/Birliğinde boş bulunan …… dereceli …………… kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilecek olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesini gerektirecek çalışması bulunmadığını belgeleyen....................................................... arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
  Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ....................................................................., Belediyesini/İl Özel İdaresini/Birliğini, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre çalıştırılacak ................................................. isimli kişiyi tanımlamaktadır.

  Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

  Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

  Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

  Madde 4- Sözleşmeli personel çalışma gün ve saati olarak, kurumda çalışan Devlet memurları için belirlenmiş olan çalışma gün ve saatlerine uymak zorundadır.

  Madde 5- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ………….……….. Belediyesi Meclisinin/İl Genel Meclisinin/Birliği Meclisinin …/…/…. tarihli ve …………… sayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (.....................) YTL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır.
  Ay sonundan önce ayrılmalarda, sosyal güvenlik kurumlarının kendi mevzuatına göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı sözleşmeli personelden re'sen geri alınır.
  Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekalet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.
  Sözleşmeli personele, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ayrıca herhangi bir ücret ödenemez.

  Madde 6- Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

  Madde 7- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

  Madde 8- Sözleşmeli personel, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ve aynı maddede gösterilen yönteme göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunan miktarda iş sonu tazminatı hakkından yararlandırılır.

  Madde 9- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ve ...... dereceli Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

  Madde 10- Sözleşmeli personel, kazanç getirici başka herhangi bir iş yapamaz.
  Toplu müracaat ve şikayet, görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlere katılamaz. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.

  Madde 11- ………………………….. Belediyesinde/İl Özel İdaresinde/Birliğinde sözleşmeli personel olarak bir hizmet yılını doldurmuş olmak kaydıyla; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri toplamı on yıla kadar olan sözleşmeli personele bir takvim yılı içerisinde yirmi gün, toplam hizmet süresi on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Yılı içerisinde kullanılmayan izinler ertesi yıla devredilemez ve kullanılmayan izin süreleri için ayrıca ücret ödenemez.

  Madde 12- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle bir takvim yılında 30 güne kadar ücretli hastalık izni verilir ve hastalık izni süresine ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumları tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi halinde bu tutar ücretinden düşülür.
  Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretsiz izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.
  Sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında sözkonusu personel saat seçimi hakkına sahiptir.
  Sözleşmeli personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.
  Kurum, bu maddede belirtilen hakların kullanılmasından dolayı hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, sözleşmeli personelin kalan hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Madde 13- a) Sözleşmeli personelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine veya 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.
  b) Bu sözleşme hükümlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununa ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışı tespit edilen sözleşmeli personele, Kurumu tarafından gerekçesi ile birlikte bu durumu yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme kendiliğinden sona erer.
  c) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmeli personel mücbir sebeplerin varlığı halinde bir aylık süreye uymak zorunda değildir.
  d) Bu sözleşme, sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

  Madde 14- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;
  a)…………………….
  b)……………………
  c)…………………….
  d)…………………….
  ……..
  ……..
  hususlarına uymak zorundadır.

  Madde 15- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................. Mahkemeleri tarafından çözümlenir.

  Madde 16- İşbu sözleşme …/…/…. tarihinden .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.

  Madde 17- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 8 inci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


  Sözleşmeli Personel Kurum Yetkilisi
  En son ucgenprizma tarafından düzenlendi : 04-02-2011 04:23

 9. #9
  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE
  ►KISMİ ZAMANLI ◄
  OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ
  ► (BU SÖZLEŞME SEBEBİYLE SSK İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GEREKMEYENLER İÇİN) ◄


  .............................................................. adına hareket eden .................................................... ile ............................................. Belediyesinde/İl Özel İdaresinde/Birliğinde ………….. kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek olan ve kurumumuz dışındaki işler sebebiyle halen………….. sicil numarası ile Sosyal Sigortalar Kurumuna/Bağ-Kur’a prim ödemesi gereken...................................................... arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
  Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ....................................................................., Belediyesini/İl Özel İdaresini/Birliğini, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak ................................................. isimli kişiyi tanımlamaktadır.

  Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

  Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

  Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

  Madde 4- Sözleşmeli personelin aylık/haftalık çalışma gün sayısı (…) gün olup, çalışılacak her gün için ise günde (…) saattir.

  Madde 5- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ………..………….. Belediyesi Meclisinin/İl Genel Meclisinin/Birliği Meclisinin …/…/…. tarihli ve …………… sayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (.....................) YTL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır.
  Ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi hali hariç, ay sonundan önce ayrılmalarda kalan günlere düşen ücret tutarı sözleşmeli personelden re'sen geri alınır.,
  Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekalet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.
  Sözleşmeli personele, bu sözleşme ile belirlenen gün ve çalışma saatleri dışında yapacağı çalışmalar karşılığında ayrıca herhangi bir ücret ödenemez.

  Madde 6- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

  Madde 7- Sözleşmeli personel adına sosyal güvenlik kurumlarına, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve işsizlik sigortası primi ödenmez.

  Madde 8- Sözleşmeli personele 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde düzenlenen iş sonu tazminatı ödenmez.

  Madde 9- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ve ...... dereceli Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

  Madde 10- Sözleşmeli personel, toplu müracaat ve şikayet, görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin
  39
  edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.
  Sözleşmeli personel, bu sözleşme gereğince yürüteceği görevlere ilişkin olarak üçüncü kişiler adına Kuruma karşı iş ve işlem yapamaz ve Kurumunun taraf olduğu davalarda karşı tarafın vekili olamaz.

  Madde 11- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle bir takvim yılında çalışma günlerine tekabül edip etmediğine bakılmaksızın en fazla 30 güne kadar hastalık izni verilir. Bu şekilde hastalık izni verilenlere, hastalık izni süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatine ilişkin ücreti ödenmeye devam olunur.
  Kurum, hastalık izni süresi içerisinde hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin birinci fıkrada belirtilen izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, kalan hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Sözleşmeli personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün mazeret izni verilir. Bu fıkra gereğince verilecek izinler, izin verilmesini gerektiren olayın gerçekleştirildiği günden başlatılır ve mazeret izni kullanılacak günlerin çalışma günlerine tekabül edip etmediğine bakılmaz. Bu şekilde mazeret izni verilenlere, mazeret izni süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatlerine ilişkin ücretleri ödenmeye devam olunur.

  Madde 12- a) Sözleşmeli personelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine veya 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.
  b) Bu sözleşme hükümlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununa ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışı tespit edilen sözleşmeli personele, Kurumu tarafından gerekçesi ile birlikte bu durumu yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme kendiliğinden sona erer.
  c) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmeli personel mücbir sebeplerin varlığı halinde bir aylık süreye uymak zorunda değildir.
  d) Bu sözleşme, sözleşmeli personelin sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeyi gerektiren çalışmasına son vermesi halinde kendiliğinden sona erer.
  e) Bu sözleşme, sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

  Madde 13- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;
  a)…………………….
  b)……………………
  c)…………………….
  d)…………………….
  ……..
  ……..
  hususlarına uymak zorundadır.

  Madde 14- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................. Mahkemeleri tarafından çözümlenir.

  Madde 15- İşbu sözleşme .../.../.... tarihinden .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.

  Madde 16- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Sözleşmeli Personel Kurum Yetkilisi

 10. #10
  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE
  ►KISMİ ZAMANLI ◄
  OLARAK ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ
  ► (BU SÖZLEŞME SEBEBİYLE SSK İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GEREKENLER İÇİN) ◄

  .............................................................. adına hareket eden .................................................... ile ............................................. Belediyesinde/İl Özel İdaresinde/Birliğinde ………….. kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesini gerektirecek çalışması bulunmadığını belgeleyen ....................................................... arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
  Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ....................................................................., Belediyesini/İl Özel İdaresini/Birliğini, "Sözleşmeli personel" deyimi bu sözleşme hükümlerine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak ................................................. isimli kişiyi tanımlamaktadır.

  Madde 1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeli personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

  Madde 2- Sözleşmeli personel, izin almaksızın görev alanına ilişkin hususlarda beyanda bulunamaz, kendisine yetki verilmediği müddetçe Kurumu adına açıklama yapamaz ve görevi sırasında edinmiş olduğu gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile Kurumun yazılı izni olmaksızın açıklayamaz.

  Madde 3- Görevi sona eren sözleşmeli personel, görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olunan her türlü araç, gereç ve malzeme ile belge ve dokümanı geri teslim etmek zorundadır. İlgili mevzuatında geri teslimin özel usul ve esaslara bağlanmış olması halinde bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.

  Madde 4- Sözleşmeli personelin aylık/haftalık çalışma gün sayısı (…) gün olup, çalışılacak her gün için ise günde (…) saattir.

  Madde 5- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık ……….………….. Belediyesi Meclisinin/İl Genel Meclisinin/Birliği Meclisinin …/…/…. tarihli ve …………… sayılı kararına göre sözleşme süresince her ay net olarak (.....................) YTL ücret ödenir. Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır.
  Ay sonundan önce ayrılmalarda, sosyal güvenlik kurumlarının kendi mevzuatına göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı sözleşmeli personelden re'sen geri alınır.
  Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekalet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.
  Sözleşmeli personele, bu sözleşme ile belirlenen gün ve çalışma saatleri dışında yapacağı çalışmalar karşılığında ayrıca herhangi bir ücret ödenemez.

  Madde 6- Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

  Madde 7- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü gider (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

  Madde 8- Sözleşmeli personele 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde düzenlenen iş sonu tazminatı ödenmez ve adına işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

  Madde 9- Görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol masrafı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olan esas ve usuller çerçevesinde ve ...... dereceli Devlet memuru için belirlenmiş olan tutar dikkate alınarak hesaplanır.

  Madde 10- Sözleşmeli personel, toplu müracaat ve şikayet, görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatma gibi eylem ve hareketlerde bulunamaz, greve katılamaz ve grevi destekleyemez. Yaptığı işlerden veya görevinden dolayı menfaat temin edemeyeceği gibi doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve kabul edemez, iş sahiplerinden borç talep edemez ve alamaz.
  41
  Sözleşmeli personel, bu sözleşme gereğince yürüteceği görevlere ilişkin olarak üçüncü kişiler adına Kuruma karşı iş ve işlem yapamaz ve Kurumunun taraf olduğu davalarda karşı tarafın vekili olamaz.

  Madde 11- Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar sebebiyle bir takvim yılında çalışma günlerine tekabül edip etmediğine bakılmaksızın en fazla 30 güne kadar hastalık izni verilir. Bu şekilde hastalık izni verilenlere, hastalık izni süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatine ilişkin ücreti ödenmeye devam olunur ve hastalık izni süresi içerisinde ücret ödenen günlere ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumları tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi halinde bu tutar ücretinden düşülür.
  Kurum, hastalık izni süresi içerisinde hizmet sözleşmesini feshedemez. Hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresinin birinci fıkrada belirtilen izin müddetleri içerisinde sona ermesi ve sözleşmenin yenilenmemiş olması halinde ise, kalan hastalık izni süreleri hakkında bu sözleşmede belirtilen ücret tutarı esas alınarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Sözleşmeli personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün mazeret izni verilir. Bu fıkra gereğince verilecek izinler, izin verilmesini gerektiren olayın gerçekleştirildiği günden başlatılır ve mazeret izni kullanılacak günlerin çalışma günlerine tekabül edip etmediğine bakılmaz. Bu şekilde mazeret izni verilenlere, mazeret izni süresi içerisinde kalan ve bu sözleşme gereğince çalışılması gereken gün ve çalışma saatlerine ilişkin ücretleri ödenmeye devam olunur.

  Madde 12- a) Sözleşmeli personelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine veya 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.
  b) Bu sözleşme hükümlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununa ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışı tespit edilen sözleşmeli personele, Kurumu tarafından gerekçesi ile birlikte bu durumu yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme kendiliğinden sona erer.
  c) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmeli personel mücbir sebeplerin varlığı halinde bir aylık süreye uymak zorunda değildir.
  d) Bu sözleşme, sözleşmeli personelin sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeyi gerektirecek şekilde ayrıca çalışmaya başlaması halinde kendiliğinden sona erer.
  e) Bu sözleşme, sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

  Madde 13- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;
  a)…………………….
  b)……………………
  c)…………………….
  d)…………………….
  ……..
  ……..
  hususlarına uymak zorundadır.

  Madde 14- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................. Mahkemeleri tarafından çözümlenir.

  Madde 15- İşbu sözleşme .../.../.... tarihinden .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.

  Madde 16- Bu sözleşme, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 11 nci maddesi ve 14 üncü maddesi hariç olmak kaydıyla) 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


  ......................Sözleşmeli Personel ................................................................................ ............................... Kurum Yetkilisi  söz konusu sözleşmelerin örneklerini de buraya kopyaladım. umarım işinizi görür.

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Konunun Etiketleri

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •