3 sonuçtan 1 ila 3 arası gösteriliyor.

Konu: Restorasyon için 105 bin lira kredi

 1. #1

  Restorasyon için 105 bin lira kredi

  TOKİ unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihi yapıları restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırıyor.


  Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihi yapıları restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırıyor. Şimdiye kadar 28.6 milyon lira restorasyon kredisi veren TOKİ, 6 Şubat - 2 Mart 2012 tarihleri arasında kredi başvurularını kabul edecek. 2012 yılında tarihi yapılar için verilecek kredi üst limiti ise 105 bin liraya çıkarıldı. Kullandırılan kredinin faizi yıllık yüzde 4, vadesi ise 10 yıl olacak. Geri ödemeler aylık sabit taksitler halinde tahsil edilecek. Kredilerde özelikle tarihi kent dokularını sağlıklaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki projelere öncelik verilecek.
  Kaynak;Türkiye Gazetesi

 2. #2
  Oldukça eksik bilgi.

  Bir kere Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projesi verilmiş onanmış olması gerekiyor. Bu krediyi almak için çeşitli kayıtlar göstermek gerekir mi. Yani adam bu krediyi alır binayı onarmaz. Nasıl bir şart isteniyor.

  Bunlar da verilse keşke gazetelerde.

 3. #3
  TOPLU KONUT İDARESİNCE (TOKİ) TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ BAKIMI, ONARIMI VE RESTORASYONU İÇİN KULLANDIRILACAK KREDİLERİN TAHSİS, KULLANIM VE GERİ ÖDEMELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR


  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlıklı 12 nci maddesine eklenen “2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi başkanlığı’nca müştereken belirlenir” fıkrası gereğince özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının; bakımı, onarımı ve restorasyonu için Toplu Konut İdaresi tarafından aşağıdaki şartlarla kredi verilir.
  Başvuru Şekli

  Madde 1

  • Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen gayrımenkul sahibi Toplu Konut İdaresi’ne yazılı olarak başvuruda bulunur. Başvuru sırasında aşağıdaki döküman ve bilgilerin bulunması zorunludur.
  • Dilekçe (İkametgah adresi, cep ve diğer telefonlar, varsa e-posta adresi yazılacaktır.)
  • Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleri ve kurul karar yazıları, restorasyon raporu (taşınmazın tarihçesi veya özel ismi var ise örneğin ... Konağı, ... Evi gibi bildirilecektir,
  • Onaylı projeye göre düzenlenmiş keşif raporu (Bayındırlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birim fiyatlarına göre pozlar belirtilerek onaylı projenin metrajı çerçevesinde detaylı keşif raporu) - Gerçeğe aykırı keşif özetleri kabul edilmeyecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın karşılıksız uygulama yardımından faydalanan projeler bu yardımı kullanacakları kalemleri keşif özetlerinde göstermeleri ve diğer kamu desteklerini beyan etmeleri gerekmektedir.)
  • İş programı (Grafik halinde gösterilecek )
  • Yapının dışını, içini ve çevresini detaylı biçimde gösteren tanıtıcı nitelikteki fotoğraflar ( en az 9x12 cm.boyutlarında),
  • Arsanın ve binanın durumunu gösteren, belediyesinden onaylı vaziyet planı (1/200 veya 1/500 ölçekli),
  • Tapu örneği, çaplı tasarruf vesikası,
  • Nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi (Muhtarlıktan tasdikli nüfus cüzdan örneği).

  Kredi kullanılacak olan yapının mülkiyeti hisseli ise, hissedarların her birinin ayrı ayrı dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi ve muvafakatname vermesi veya hissedarlardan birine vekaletname vermesi gereklidir.
  Başvuruların Değerlendirilmesi

  Madde 2

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapılan başvuruları değerlendirme aşamasında, görevlendireceği uzmanlar tarafından taşınmaz kültür varlığının yerinde görülüp incelemesini ve değerlendirme raporları oluşturulmasını sağlayabilir.
  • Kredi verilecek projelerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
  • Tarihi kent dokularının sağlıklaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimler vb. kurumların öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilir.
  • Kullandırılacak kredilerde, bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı gözönünde bulundurulur.
  • Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunludur.

  Kredi ve Avans Miktarı

  Madde 3

  • İdare tarafından kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla %70’i oranında olup, 2012 yılı için bu miktar 105.000 TL.’yi geçemez. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti finansman imkanları dikkate alınarak İdarece yeniden belirlenir.
  • Taşınmaz kültür varlığı için verilecek kredi miktarının %15’i bankaca gerekli teminatlar alındıktan sonra avans olarak ödenir.
  • TOKİ bütçesinde kaynak bulunmadığı takdirde kredi talepleri incelemeye alınmaz.

  Kredilerin Kullandırılması

  Madde 4

  • Toplu Konut İdaresi tarafından,kredi açılan proje için ilgili Bankaya gerekli talimatlar verilir.
  • Banka ile kredi kullanıcısı arasında sözleşme imzalanır ve söz konusu taşınmaz kültür varlığı üzerine tahsis edilen kredinin % 100 fazlası üzerinden bankaca ipotek tesis edilir. Teminat olarak gösterilecek gayrımenkullerin tasarrufa ve ipoteğe mani herhangi bir engeli bulunmamalıdır. Esas itibariyle 1 inci derece ve sırada ipotek konulmayan gayrımenkuller teminat olarak kabul edilmez.
  • Hisseli gayrımenkule, bütün hissedarların borca ve ipoteğe iştirakleri halinde kredi açılabilir.
  • Teminat olarak ipotek alınacak gayrimenkullerin sigorta işlemleri banka tarafından gerçekleştirilir.
  • Kredi ödemeleri, yapılmış işleri belgeleyen ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hakediş raporlarına göre yapılır.
  • Verilen avans, son hakedişle tamamlanmak üzere hakedişlerden eşit oranlarda kesilir.
  • Hakediş raporları, taşınmaz kültür varlığının yer aldığı bölgede bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile TOKİ tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve ödemesi yapılır.
  • Banka, haksahiplerine yapacağı hakediş ödemelerini, İdare’ce Banka hesaplarına yapılacak aktarımdan itibaren en geç üç (3) işgünü içinde gerçekleştirir. Banka tarafından üç (3) işgünü içerisinde aktarılmayan hakedişler İdare’ye gerekli açıklamalar yapılarak ivedilikle iade edilir.
  • Son hakediş geçici kabul işlemi yapıldıktan sonra ödenir.

  Uygulamanın Denetimi

  Madde 5

  • Kredi verilen projelerin uygulama aşamasındaki denetimi TOKİ tarafından görevlendirilen uzmanlar ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek ilgili Rölöve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları tarafından müştereken yapılır.

  Kredilerin Faizi ve Geri Ödemesi

  Madde 6

  • Kullandırılan kredinin faizi yıllık %4, vadesi ise 10 yıl olup geri ödemeler aylık sabit taksitler halinde tahsil edilecektir.
  • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 21. maddesi gereği Tapu Kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve 1 inci ve 2 nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu nedenle bankaca borçlandırmaya esas bedel hesaplanırken, sadece kullandırılan kredi miktarı ve faizi, krediye ilişkin sigorta v.b. giderler dikkate alınır.
  • Kullandırılan kredilerin faizi, kredinin ilk kullanıldığı tarihten itibaren, projeye avans ödemesi yapılmış ise avansın bankaya aktarılıp, haksahibine ödendiği tarihten itibaren bankaca uygulanır.
  • Kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin geri ödemeleri, son hakedişin ödenmesinden sonra, bankanın kredi kullanıcısına vereceği 10 yıllık geri ödeme tablosundaki tarihde başlar. Ancak; geri ödemenin başlangıç tarihi ile son hakedişin ödendiği tarih arasındaki süre 3 ayı geçemez.
  • Vadesinde ödenmeyen borca gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır. Vadenin bitiminden sonraki üç aylık dönem içinde de taksit miktarının cezası ile birlikte ödenmemesi halinde borç muaccel kılınır ve banka tarafından İdare-Banka Protokolü çerçevesinde tahsil edilir.
  • Kredinin maksada uygun olarak kullanılmaması halinde borç muaccel hale gelir.
  • Borcun muaccel hale gelmesinden sonra yapılan bütün giderler ile gayrımenkulun paraya çevrilmesi için yapılan her türlü gider borca eklenir.
  • Banka, kredi taksitleriyle, faizlerinin tahsili için, Bankacılık usül ve teamülleri içerisinde, gerekli her türlü işlemleri ve yasal takipleri yapacak, tahsil ettiği taksit, faiz ve cezai faizleri İdare hesabına alacak kaydedecektir.
  • Banka, geri ödeme taksitlerini izleyen ayın en geç onbeşinci (15) gününe kadar İdare’ye yatırır. Bunlara ait bilgileride bildirir.

  Bilgilendirme

  Madde 7

  • Her yılın ocak ayında kredilendirilen projelerle ilgili olarak bilgi vermek üzere, Toplu Konut İdaresi’nin başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bu konuyla ilgili kuruluşlarla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapılır.

  Uygulama

  Madde 8

  • Bu düzenlemenin uygulanmasından ortaya çıkan ve burada düzenlenmeyen hallerde veya tereddüt edilen hususlarda yapılacak işlemler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
  • 2012 Yılı Restorasyon Kredisi başvuruları 06.02.2012 - 02.03.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresince kabul edilecektir. Başvurular aşağıda bulunan İdaremiz adresine bizzat yapılabileceği gibi kargo ve diğer posta araçları ile de aşağıda bulunan adrese gönderilebilecektir.
  • Yıllar itibariyle kullandırılan restorasyon kredileri:

  DÖNEM KREDİ AÇILAN PROJE SAYISI TAMAMLANAN PROJE SAYISI TAHSİS EDİLEN KREDİ MİKTARI ÖDENEN KREDİ MİKTARI
  2005 16 16 1.175.446,56 1.175.446,56
  2006/1 30 26 2.158.868,34 1.999.493,34
  2006/2 21 20 1.493.548,10 1.468.048,10
  2007 34 30 2.657.813,66 2.549.013,66
  2008 55 50 4.138.833,66 3.947.243,66
  2009/1 61 40 4.626.203,75 3.545.676,08
  2009/2 32 15 29.571.877,99 1.363.380,09
  2010 49 19 3.942.824,89 2.279.136,56
  2011 73 1 6.399.830,85 1.787.192,64
  TOPLAM 371 218 28.591.877,99 20.114.630,69
  Not: 2005,2006/1,2006/2 dönemlerinde açılan kredi üst limiti 75.000,00TL,
  2007,2008,2009 I- II dönemlerinde ve 2010 yılında açılan kredi üst limiti 80.000,00-TL.'dir. 2011 yılı için 90.000,00-TL., 2012 Yılı için ise 105.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
  Restorasyon Uygulamalarından Fotoğraflar
  Bilgi için :
  0 312 565 2867
  0 312 565 2868
  0 312 565 2870

  Halkla İlişkiler:
  0 312 565 2065

  Başvurular İdaremize bizzat yapılabileceği gibi aşağıda bulunan İdaremiz adresine kargo ve diğer posta araçları ile de yapılabilecektir.
  Adres : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
  Bilkent Plaza A3 Blok Kat 6
  Bilkent/Ankara

  Kaynak:
  http://www.toki.gov.tr/TR/Genel/Belg...DDA1FD01B53200

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Konunun Etiketleri

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •