Seçimlerle ilgili hareketlenme başladı. Mimarlar Odası Kadıköy Temsilciliği'ne aday bir grubun duyurusu aşağıda:

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

2014 Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 60.yılı… Kuruluş döneminden bugüne; dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim/dönüşüm yaşam tarzlarını ve mimarlık mesleğini ister istemez doğrudan etkiledi, aslında bu duruma belirleme demek yanlış olmasa gerek.

Mimarlık mesleği ve mesleğin yapılma şart ve tarzlarında gündeme gelen bu dönüşüm sürecine, meslek çevrelerinin düşünsel ve örgütsel olarak pek de hazırlıklı yakalandığı söylenemez.

Mesleki alanın örgütlenmesi noktasında Mimarlar Odasının da bu hazırlıksız yakalanmak durumundan fazlası ile ve olumsuz anlamda etkilendiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Tüm olumlu geçmişine, derin deneyim ve birikimine karşın Mimarlar Odası bugün, kurulduğu tarihten bu yana varlığının en çok sorgulandığı bir döneme girmiş ve DIŞARIDAN DİZAYN EDİLME çabaları had safhaya ulaşmıştır.

Resmi otoritenin ve kamu yönetiminin ‘HERŞEYE KARŞI ÇIKIYORLAR’ egemen görüşü ile üyesi olan ya da olmayan meslek mensuplarının ‘ODA BANA NE VERİYOR’ yaygın kanaatinin özellikle yaygınlaştığı son 30 yıllık tarihinde görev yapan Yönetim Kurulları, bu kısır sarmalı parçalama noktasında başarılı olamamışlardır…
2014 yılında yapılacak olan oda genel kurullarında gerçekten bir değişimin önemine işaret ederek adaylaşma sürecini başlatan bizler; yapacaklarımızı / yapmayı düşündüklerimizi HEDEFLER ve uygulama ARAÇ / YÖNTEMLERİ başlıkları altında tüm meslek çevresi ile paylaşmayı zorunlu görüyoruz.

Üyelerimizden, Anadolu 1. Bölge Büyükkent Temsilcilik Yönetim Kurulu’nu yeni bir anlayış çerçevesinde; HEP BİRLİKTE ELELE omuz omuza oluşturma çabamızı aşağıdaki hedefler çerçevesinde desteklemelerini bekliyoruz.

MİMARLAR ODASI’NIN KURULUŞ AMAÇ MADDESİ; ÇALIŞMA PROGRAMI VE HEDEFLERİMİZİN KLAVUZU OLACAKTIR.
• Kentimizin yakın gelecekte ulaşacağı İdari Yönetim Yapısı ile uyum sağlayacak birden fazla şube yapılanmasının çalışmalarını başlatacağız,

• Büyükkent Bölge temsilciliklerinin göstermelik örgütlenme eşiği olması durumundan çıkartılacağı bir iç hukuk çalışma dönemini başlatacağız,

• Mimarlar Odası’nın her kademedeki Yönetim Kurullarında üst üste 2 dönemden fazla üye olunmaması konusunun iç hukuk haline gelmesi için çalışmaları başlatacağız,

• Profesyonel çalışan Yönetim Kurulu üyesi statüsüne son verecek iç hukuk çalışma dönemini başlatacağız,
• DANIŞMA KURULLARI’nı yeniden ihya ederek, katılımcı ve üretken KARAR organları olmasını sağlayacağız,
• Çalışma dönemi içinde 4 ayda bir danışma kurullarını toplayarak hedeflerimizi gözden geçireceğiz,
Danışma Kurullarının 4.cü değerlendirme ve gözden geçirme toplantısından sonra; deklare ettiğimiz hedeflere ulaşmanın arzu edilen seviyede olmaması halinde dönemimiz içinde seçimli olağanüstü Genel Kurul çağrısıyla, HEDEFLERE ULAŞACAK DAHA DİNAMİK BİR ADAYLAŞMANIN önünü açacağız,

• Mimarlar Odası Kanun ve Yönetmeliklerinde; NİSPİ TEMSİL esasının yer almasının iç hukuk ve örgütlenme çalışmasını başlatacağız,

• Hinterlandımızda; mimarlık faaliyetini sürdüren ve ancak odaya ve temsilciliğimize kayıtlı olmayan meslektaşlarımızın kayıt çalışmalarını dönemimizin önemli bir örgütlenme aksı olarak ele alacağız,

• Kamu kesiminde çalışan meslektaşlarımızın odaya üyeliğinin zorunlu olmasını sağlayacak çalışmaları başlatacak ve bunu genel hukuk mücadelesi çalışmalarımızın önemli aksı olarak ele alacağız,

• Mimarlar Odası’nın; MİMAR unvanını almış herkesin kayıtlı olmasının zorunlu olduğu bir ÜST ÖRGÜT olarak var olmasını savunacak, mesleği farklı statü ve alanlarda uygulayan üyelerimizin alt/ spesifik/ alanlarına özgü örgütlenmelerinin önünü açacak çalışmaları başlatacağız,

• Oda birimlerinin denetiminde ŞEFFAF’ lığın önünü açacak iç hukuk çalışmalarını başlatacağız,

• Üyelerimizin; imar mevzuatı / telif-özlük hakları ile ilgili karşılaştıkları hukuksal sorunların çözümü için HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ uygulamasını başlatacağız,

• Mesleki denetimin uygulanma koşullarını sorgulayarak; meslek ürünü yaratma sürecinin ve mesleki faaliyetin mesleki denetim uygulamasına esas kurallarını, meslektaşımıza, mesleğe, topluma (kullanıcıya ve kamusal yarara) katma değerleri açısından ve tartışılmaz bir meşruluk sınırı içinde yeniden modelleyeceğiz,

• Mimarlık ürününün her ölçekteki kullanıcıları ile tüketici örgütleri bazında ilişkileri zenginleştirerek kurumsallaştıracak, bu doğrultuda yeni norm ve standartların oluşturulması süreci başlatacağız,

• Mimarlık ürünü yaratmaya dönük telif sürecinin hizmet bedellerinin ASGARİ sinin meslek etiği / piyasa koşulları/ mali sorumluluk çerçevesinde yeniden oluşturulması çalışmasını başlatacağız,

• Mimarlık fakültelerinden mezun genç meslektaşlarımızın diplomasında MİMAR unvanının verilmesi için gereken hukuksal ve örgütsel mücadeleyi başlatacağız,

• Mimarlık eğitimi ile ilgili olarak; eğitimin uygulamaya dönük içeriği konusunda üniversitelerimizin mimarlık fakülteleri ile kurumsal ilişkileri başlatacak ve zenginleştireceğiz,

• Hinterlandımızda yapılacak olan Ada/ Mahalle bazlı dönüşüm ve planlama uygulama projelerinde pilot atölye çalışmaları başlatacak ve TOPLUM YARARINA alternatif projeleri kamu yönetimi ile paylaşarak kamuoyuna mal edeceğiz,

• Hinterlandımızdaki konaklama tesisleri-restaurant ve alışveriş merkezlerinde üyelerimize indirim uygulaması yapılması konusunda çalışmaları başlatacağız,

• Genel kurulların en geniş üye kesimi tarafından izlenebilmesinin önünü açacak farklı iletişim teknikleri ve kanallar yaratacak, bütçede faslını ayıracağız,

• Bir sonraki genel kurulumuzun 2014 yılı üye katılımının 10 katı ile gerçekleşmesini ve seçimlerde de üye sayısının %75 inin oy kullanmasını hedefleyeceğiz.

SİZLERLE BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZ…


[IMG]file:///C:/Users/OMERYI~1.ARK/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]


ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

Salih ŞENCAN M.Selçuk ŞEN

Ömer SÖNMEZ Nesli AKKAYA

Hasan KARAASLAN Birsen Parlar ERKAN

Nihat KÖKSAL Zerrin ÖZBAK

Levent SÖL Ece ESLEK