Yarışmanın Türü ve Şekli:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği" esasları doğrultusunda, serbest, ulusal ve tek aşamalıdır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:

Çanakkale Belediyesi’nce 1/2000 ölçekli plan sınırları belirlenmiş alanda ve 32L4A pafta 474 Ada 12 nolu Parsel ve eski 174 Ada 5 nolu parsel ile Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışmasıdır. Yarışma alanı yaklaşık 2.265000,00 m²’dir.

Yarışmaya Katılma Koşulları:

Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
- T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
-Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 100.-TL bedelle CD ortamında satın alınabilir. Ayrıca Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No'lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 286 213 78 09 nolu faksa veya "Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:39 Çanakkale" adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı: 14 Haziran 2013
Soru sorma için son gün: 15 Temmuz 2013
Yarışmacılara cevapların duyurulması: 18 Temmuz 2013
Projelerin teslim edilmesi için son gün: 12 Eylül 2013
Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 25 Eylül 2013
Sonuçların İlanı: 9 Ekim 2013

Danışman Jüri Üyeleri:

Ülgür GÖKHAN, Belediye Başkanı
Özleyiş ÇETİN, İmar ve Şehircilik Müdürü–Şehir Plancısı
Aydın BÜYÜKSARAÇ, Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
Hülya AYBEK, Mimar – Yard. Doç. Dr.
Sevil URAL, Mimar

Asli Jüri Üyeleri:

Ülkü ALTINOLUK, Mimar – Prof. Dr. (Jüri Başkanı)
Emre AYSU, Mimar – Şehir Plancısı – Prof. Dr.
Harun BATIRBAYGİL, Mimar – Prof. Dr.
Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU, Peyzaj Mimarı – Yard. Doç. Dr.
Ferda ORAL, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri:

M.Kemal ALBAYRAK, Şehir Plancısı
Meral HARPUT, Mimar
Mustafa KURT, Mimar

Raportörler:
Aynur ATAN, Çanakkale Belediyesi – Hrt.-Kad. Teknikeri
Seyyide GÜLTEKİN, Çanakkale Belediyesi – İnşaat Teknikeri
Suzan DEMİR, Çanakkale Belediyesi – İnşaat Teknikeri

Ödüller ve Ödeme Şekli:

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

1. Ödül: 60.000,00 TL.
2. Ödül: 45.000,00 TL.
3. Ödül: 35.000,00 TL.
1.Mansiyon: 10.000,00 TL.
2.Mansiyon: 10.000,00 TL.
3.Mansiyon: 10.000,00 TL.
Satın alma: 5.000,00 TL.
Satın alma: 5.000,00 TL.
Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. 30 günü geçmemek üzere kolokyum günü tarihinde verilir.

Yazışma Adresi - Yarışma Raportörlüğü

Çanakkale Belediye Başkanlığı
Adresi: Çanakkale Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:39 17100/ÇANAKKALE
Telefon: 0 286 217 10 79/1136
Faks: 0 286 213 78 09
Web Adresi: www.canakkale.bel.tr
e-posta: yarisma@canakkale.bel.tr